top of page

רמת גן

תכנית אסטרטגית

2004   /   08   /   12

עיריית רמת גן מובילה הכנתה של תכנית אסטרטגית עירונית. התכנית מיועדת להגדיר מדיניות כוללנית ורב תחומית אשר תנחה את פעילות העירייה בשנים הקרובות. התכנית האסטרטגית המהווה 'מצפן' מכוון, מתייחסת למגוון אזורי העיר וקהילותיה, ולמגוון תחומי העשייה המוניציפאלית: חברה, כלכלה סביבה ותכנון פיסי. התהליך מדגיש ביצוע במקביל לתכנון האסטרטגי, הטמעת התכנית בתכניות עבודה. הכנת התכנית משלבת עבודה וחשיבה משותפת עם המנהיגות העירונית וכל מנהליה, תוך שיתוף הציבור ומתייחסת לאזורי משנה, ומגוון שכונות העיר . זוהי התכנית האסטרטגית העירונית הראשונה לרמת גן – מהלך המיועד להגדיר מדיניות מנחה לעשיה הכוללת לשנים הבאות.

bottom of page