top of page

פתח תקווה

פרוגרמה עירונית לשטחי הציבור

2010   /   04   /   23

העיר פתח תקווה הינה אחת הערים המאופיינות בשעורי צמיחה גבוהים בליבת גוש דן. התפתחותה המואצת לאורך השנים, ובהמשך לחצי הפיתוח מחייבים הכנת פרוגרמה מנחה ומתאימה למבני הציבור אשר תשמש בסיס להקפדה על איכות החיים של תושבי העיר הנוכחיים הועתידיים. העיר הובילה הכנת פרוגרמה מנחה למבני ציבור המשקפת תפיסה עדכנית ומקיימת, מעודדת שימוש מיטבי בקרקעות ציבוריות בעיר ומעודדת זיקות בין שטחי הציבור לביןה שטחים הירוקים והמסחריים במרחב העירוני, על מנת לאפשר ערוב מתאים, הממנף את איכויות המרחב הציבורי כמכלול. התכנית משמשת כבסיס לבחינת תכניות פיתוח והתחדשות, על מנת לבחון אפשרויות אספקת מענה במונחים של מבני ציבור ובדפוסים עדכניים, חסכוניים, יעילים ומעודדי זיקות ומיפגשים.

bottom of page