top of page

ירושלים

התחדשות מרכז שכונתי קריית היובל

2011

התכנית משלבת בין תכנון ופיתוח עירוני לעבודה סוציאלית – כמודל המתאים לערים גדולות ומאפשר שימוש מיטבי במשאבי העיר לטובת אוכלוסיות מוחלשות. התכנית מדגישה מניעה וטיפול בקהילה, בדפוסים המיועדים לקדם מניעה ולהוריד את שיעור הילדים והנוער בסיכון ובו זמנית לשפר את המרחב הציבורי, את איכויות השכונה וחיי הקהילה כולה

bottom of page