top of page

ראשון לציון

התחדשות רמת אליהו

2011

תכנון והובלת תכנית כוללת, פיסית וחברתית, המקדמת התחדשות שכונת רמת אליהו בראשל"צ. התכנית מהווה בסיס לתכניות העבודה של מגוון יחידות העירייה, וכן מפרט ופרוגרמה לגיבוש תכנית מתאר שכונתית. זאת, במקביל לקידום פרויקטים / מהלכי דגל להנעת המהלך.

bottom of page