top of page

חולון

school in the city

2019

H@SITC הינו מהלך עירוני אסטרטגי המכיר במרכזיות הזיקה והממשק בין חינוך איכותי לבין איכות וצמיחה עירונית כוללת

השלב הראשון של המהלך כלל פיילוט בשישה בתי-ספר
במקביל למהלך אסטרטגי כלל עירוני

הפיילוט בבתי-הספר כלל שלושה שלבי עבודה מרכזיים:

1.אפיון ומיפוי אסטרטגי

2.הגדרת מדיניות מנחה לכל בית-ספר

3.בניית מתווה עבודה להטמעת ערכי SITC בתכניות העבודה הבית-ספריות

bottom of page