top of page

ראשון לציון

מסמך מדיניות לדיור בר השגה

2020

הכנת מסמך מדיניות להפיכת ראשון לציון לעיר המספקת סביבת חיים צומחת לאורך זמן ולמגוון קהילות החברה הישראלית, ותחזק את כלל אוכלוסייתה

bottom of page