top of page

ראשון לציון

מסמך מדיניות למתחם 109

2020

העבודה בוחנת את המתחם בראייה כוללת על בסיס מערך הרחובות והבינוי הקיים, תוואי מערכת הסעת ההמונים והתחבורה הציבורית הקיימות והמתוכננות ועל בסיס בחינה זו
העבודה מאתרת אזורים פוטנציאליים להשלמת ופיתוח השלד העירוני- ציבורי בתחומי התכנית בראייה כוללת לשיפור היתכנות התחדשות המתחם, משיכת אוכלוסיות חדשות והפיכתו למרכז עירוני משמעותי שישמש את השכונות המתחדשות בסביבתו.

bottom of page