ראשון לציון

מרכז הידרותרפי

2020

עיקרי התכנית -שינוי ייעודי קרקע של חלק משטחי שצ"פ ליעודים: "מבנים ומוסדות ציבור" ו"דרך"
קביעת הוראות ושימושים ליעוד "דרך" המסדיר דרכי גישה למרכז ומתן פתרון חניה על קרקעי
קביעת זכויות בנייה, הוראות והנחיות בניה ופיתוח
קביעת קווי בניין
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה