top of page

ראשון לציון

רחוב אולגה ויהושע חנקין - שכונת רביבים

2020

• תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לצורך החלפת שטחים
וחלוקה לתאי שטח
• קביעת תכליות ושימושים
• קביעת הוראות והנחיות בניה ופיתוח
• קביעת קווי בניין
• קביעת הנחיות להריסת מבנים
קיימים
שטח כולל - 5.5 דונם

bottom of page