top of page

ראשון לציון

תחרות - התחדשות מרכז שכונת שיכון המזרח

2021

התכנית המוצעת מביאה בשורה חדשה לשכונה.
בעזרת פתיחת המרחב לרחובות הסמוכים, פיתוח היצע שימושים מגוון, הקמת מוקדים חדשים, שיפוץ וחידוש הנכסים הקיימים והסדרת המרחב הציבורי הפתוח למגוון רחב של משתמשים - יהפוך המרכז למנוע להתחדשות השכונה, מוקד של גאווה וזהות מקומית – ליבה קהילתית עכשווית.

bottom of page