top of page

יהוד מונוסון

תכנית אב אסטרטגית

2013

התכנית מיועדת להגדיר תפיסת תכנון ופיתוח, תוך בחינה, תכנון פרוגרמתי והנחייה למגוון התכניות העומדות על סדר היום של העיר, בדגש על התחדשות עירונית ואיכויות המרחב הציבורי. התכנית תקדם תאום וסנכרון בין מגוון המהלכים, יצירת זיקות וסנרגיה אשר יאפשרו להוביל צמיחה עירונית איכותית.האסטרטגיה הינה חברתית, כלכלית ופיסית, ובכך מייצרת תשתית מנחה למגוון יחידות העירייה  – בסיס לתכנית עבודה רב שנתית. התהליך, על מגוון מרכיביו ישים דגש על שיתוף ציבור ושיח מקצועי.

bottom of page