top of page

שלומי

תכנית מתאר

1995

"תכנית אב ומתאר שלומי נועדה להניח תשתית תכנונית לצמיחת הישוב ופיתוחו כישוב אטרקטיבי, המספק איכות חיים לתושביו ומאפשר צמיחה לאורך זמן – על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. תכנית האב נערכה בשיתוף הציבור והובילה לניתוח מפורט של פוטנציאל הצמיחה של שלומי, בזיקה מתאימה למרחב הכפרי, למטרופולין חיפה ולרשויות בסביבה. על בסיס תכנית האב הוגדרה 'מנת' הפיתוח המתאימה לתכנית המתאר. במסגרת זו הורחב הגבול המוניציפאלי של הישוב ובכך התאפשר להוסיף שכונות מגורים איכותיות אשר הובילו לגיוון קהילתי, בסיס כלכלי מקומי ואזורי ומיצוב של הישוב כסביבת חיים אטרקטיבית, במיקום שקט עם נוף הררי אל מול הים ובו זמנית בטווח יוממות מאזור מפרץ חיפה."

bottom of page