top of page

רמת גן

תכנית אסטרטגית

2017

התכנית האסטרטגית המהווה 'מצפן' מכוון, מתייחסת למגוון אזורי העיר וקהילותיה, ולמגוון תחומי העשייה המוניציפאלית: חברה, כלכלה סביבה ותכנון פיסי. תהליך התכנון הדגיש ביצוע במקביל לתכנון האסטרטגי, הטמעת התכנית בתכניות עבודה. הכנת התכנית משלבת עבודה וחשיבה משותפת עם המנהיגות העירונית וכל מנהליה, תוך שיתוף הציבור ומתייחסת לאזורי משנה, ומגוון שכונות העיר . זוהי התכנית האסטרטגית העירונית הראשונה לרמת גן – מהלך המיועד להגדיר מדיניות מנחה לעשיה הכוללת לשנים הבאות.

bottom of page