top of page

הרצליה

תכנית התחדשות למרכז העיר

2015

"עיריית הרצליה יזמה הכנה של תכנית אסטרטגית להתחדשות מרכז העיר. התכנית מיועדת להגדיר מדיניות התחדשות בחלקה המזרחי של העיר על מגוון מרכיביו: המרכז העירוני והשכונות הסובבות אותו. זו הזדמנות להגדרת מדיניות התחדשות כוללת באזורי משנה במרחב התכנון, פרוגרמה מנחה ומשמעויות במונחי שטחי ציבור, תחבורה, נגישות, תנועה, חניה וכד'. אסטרטגיה להתחדשות מרכזי ערים מהווה כיום אתגר מוביל במגוון הערים – הזדמנות למינוף האיכויות עירוניות. התכנית הובילה לפרוגרמת התחדשות מנחה, הקצאות שטחי ציבור, חתכי רחובות אופייניים, המלצות נגישות, תנועה וחניה. "

bottom of page