top of page

מזכרת בתיה

תכנית מתאר

2016

במסגרת התוכנית אנו מציפים לתושבי המועצה את סוגיות התכנון העיקריות העולות מן הדיון בתכנית. תשומות הציבור מובאות לצוות התכנון לטובת הטמעה וגיבוש טיוטת התכנית לצמיחת המועצה בעשורים הבאים. תהליך השיתוף נערך במגוון כלי: שאלונים מקוונים, קבוצות מיקוד, דיונים ציבוריים, שילוב מערכת החינוך ועוד.

bottom of page