top of page

קיסריה

תכנית מתאר

2008

התכנית מדגישה גיוון דפוסי המגורים, שילוב מיטבי תוך מזעור הפרעה הדדית בין המגורים לבין פיתוח התיירות המתאימה למקום איכויותיו ואופיו, פיתוח ישוב איכותי המאפשר חיי חברה וקהילה סביב מרכז ישובי משולב, המקשר בין כלל השכונות.

bottom of page