top of page

קריית שמונה

תכנית מתאר

2002

נערך תהליך לפיתוח תכנית המדגישה התחדשות המרחב העירהליך תכנון בשיתוף הציבור, אשר הוביל וני הוותיק במקביל לבינוי ופיתוח שכונת מגורים חדשה, בסיס כלכלי משולב בתיירות המקושרת לאזור, ועירוניות המדגישה איכות במרחב הציבורי תוך שילוב השטחים הפתוחים ברקמה העירונית

bottom of page