top of page

מרכז שדה ויער ציפורי

פרוגרמה למרכז חינוך בינלאומי

2016

הפרויקט מיועד להתפתח כ"פרויקט דגל" של קק"ל בצפון ולשמש כקמפוס אטרקטיבי, המפתח מנהיגות צעירה על בסיס תפיסה של פדגוגיה טכנולוגית ומרחב אשר ירכז מתקנים ורמת פיתוח גבוהה איכותית ויחודית בכל קנה מידה. הקמפוס יפעל בקנה מידה בינלאומי וישתלב כמנוע לצמיחת האזור. בשל חשיבות הפרויקט והיקפו, עמדה חברת ד.מ.ר. בראש צוות תכנון רב תחומי המקדם הכנת פרוגרמה רב שכבתית משולבת: פיזי, פדגוגי וטכנולוגי במטרה לקדם מרכז לחינוך, הדרכה והוראה המתאים לאורחות החיים העכשוויים, אטרקטיבי ורלבנטי למציאות המשתנה.

bottom of page