top of page

ראשון לציון

תבע גינון וניקוז באזורי תעסוקה

2020

הכנת תב"ע לשטחי גינון וחלחול באזורי תעסוקה ותעשייה בראשון לציון.
מטרות התכנית:
קביעת הוראות פיתוח וגינון למגרשים באזורי התעסוקה והתעשייה
יצירת ממשק הולם בין המגרשים הפרטיים והמרחב הציבורי
קביעת הוראות לשימור נגר עלי בתחומי המגרש - הקטנת ספיקות הנגר העילי המגיעות למערכות הניקוז העירוניות והאזוריות תוך מתן פתרונות חילחול ברמת המגרש.
סך השטחים לתעשייה ותעסוקה בראשון לציון: כ- 5080 דונם

bottom of page