בת ים

תכנית אב ואסטרטגיה להתחדשות עירונית

2010

תכנית אסטרטגית רב תחומית, המיועדת להניח תשתית תכנונית, הנחיות תשריטים רעיוניים ופרוגרמה כבסיס לפתוח העיר, תוכניות עבודה, תכנון מפורט ותוכנית מתאר התוכנית מובילה מודל של עירוניות חדשה, תפיסת קיימות, התחדשות עירונית בכלל אזורי העיר, תוך התאמת דפוסי ההתחדשות למאפייני המקום, הקהילה ו"תפיסת" הזדמנויות אורבניות חברתיות וכלכליות. התוכנית אושרה בלשכת תכנון מחוזית וועדה מקומית כתכנית מנחה.