top of page

אשדוד

אסטרטגיה עירונית

2011

תכנית המשלבת בין עקרונות תפיסת הקיימות לבין מאפייניה הייחודיים של אשדוד. זהו בסיס לפרוגרמה עירונית כוללת ורב תחומית, המציגה דפוסי התפתחות וצמיחה מקיימת במגוון תחומי העשייה העירוניים. התוכנית מיועדת לשמש בסיס לתוכניות עבודה שנתיות של העיר.

bottom of page