top of page

חריש

תכנית מתאר כוללנית חריש 3

2016

ראש צוות תכנית מתאר כוללנית לעיר חריש, בהובלת משרד השיכון והבינוי. התכנית נועדה להניח תשתית תכנונית לצמיחתה העתידית של 'חריש' כעיר מרכזית חדשה בישראל, תוך קישור בין כלל תכניות העיר המאושרות, ויצירה של סביבת חיים עירונית, משולבת איכותית ורלוונטית למגוון אוכלוסיות על בסיס זהות מקומית. התכנון מוביל לפיתוח מרחב עירוני מרכזי באזור המאופיין במגוון אוכלוסיות וצורות התיישבות; עירוניות משמעותית המאכלסת כ- 100,000 תושבים וכוללת תכנון של מרחב "חדש" (לא מתוכנן), הסדרה של המרחב הקיים בתכניות המאושרות ויצירת חיבור מיטבי בין מגוון אזורי העיר הקיימים והעתידיים תוך יצירת תשתית תנועה ונגישות רחבה המאפשרת לחריש ליהנות ממיקומה במרכזי וסמיכותה לצירים לאומיים.

bottom of page